List of IV.B.F.Sc. students during the academic year

2013

ID.NO.

Name

FMK1301

 ABHILASH WODEYAR K.

FMK1302

 ABHISHEK H. K.

FMK1303

 ABISHEK B.

FMK1304

 ANANDA M.G.

FMK1305

 ARUNA M.S. 

FMK1306

 BHARGAV 

FMK1307

 CHANDAN J. 

FMK1308

 GOPIKA RADHAKRISHNAN

FMK1309

 JEEVAN T.M.

FMK1310

 JYOTI GANACHARI 

FMK1311

 KRIPA U. SHETTY 

FMK1312

 KUSHALA K.B. 

FMK1313

 MANJUNATHA K.S.

FMK1314

 PAVAN KUMAR B. 

FMK1315

 PRASAD M.B. 

FMK1316

 PRASHANTH R. 

FMK1317

 PRATAPA M.G. 

FMK1318

 PRIYANKA R.

FMK1319

 RAJESH S. 

FMK1320

 RATHOD KUMARA 

FMK1321

 RESHMA BANU 

FMK1322

 SAHANA M. D.

FMK1323

 SANDRA CELENIA NAZARETH 

FMK1324

 SANJAY KUMAR 

FMK1325

 SANTHOSH ASHOKKUMAR

FMK1326

 SAPTAMI R. JOGAIEKAR 

FMK1327

SHIVANI D. GOWDA

FMK1328

SOWNDARYA N. S.

FMK1329

THEJUS B.V.

FMK1330

VINAYAK ASHOK KUMAR NAIK

FMK1331

VISHAL R. K.

FMK1332

YASHWANTH B.S.

FMK1333

YASHWINI Y. MUTTA

FMK1334

YATEESH D.C.