List of Sr.M.F.Sc. students during the academic yearSl.No.
Name of the Student
Department
1.
Amogha K.R.
Aquaculture
2.
Madhusudan B.M.
-do-
3.
Pavan A.N.
-do-
4.
Padala Dharmakar
-do-
5.
Anjusha K.V.
-do-
6.
Naparla Vinod Kumar
-do-
7.
Radhakrishnan Nair N.K.
-do-
8.
Prabhashlal P.
-do-
9.
Sheethal  K.U.
Aquatic Environment Management
10.
Lingesh
do-
11
Praveen Joshi H.S.
-do-
12.
Vadithe Reddy Naik
-do-
13.
Daggula Narshivudu
-do-
14.
Telugu Chandra Mohan
-do-
15.
Kiran R.C.
Fisheries Microbiology
16.
Rajesh Ranjan
-do-
17.
Dilip L.
-do-
18.
Mukesh Y.K.
-do-
19.
Manojkumar M.N.
Fisheries Resources and Management
20.
Sneha Darshan  C.
-do-
21.
Pramod Suvarna
-do-
22.
Adarsh K.
-do-
23.
Mahesh Chand Sonwal
-do-
24.
Manjunatha N.
-do-
25.
Dhanya K.V.
Fish Processing Technology
26.
Shihabudheen Machingal
-do-
27.
Richa Chaudhary
-do-
28.
Shifani Uchil
-do-