Photo Gallery

View More

Scholarships / Fellowships

Doctoral  2011-12

 • Mr. Kamalesh Panda Fisheries Resources and Management– Department of science and technology fellowship for his doctoral programme
 • Ms. Resmi, S. – Aquatic Environment Management - Department of Science and Technology fellowship for her doctoral programme
 • Mr. Mujahid Khan A. Pathan – Moulana Azad National fellowship to pursue his doctoral programme
 • Mr. Pradeep, L Doddamani  of Fisheries Resources and Management= Rajiv Gandhi National fellowship for his doctoral programme
 • Ms. Girija Phadke of Fish Processing Technology – Inspire Fellowship for her doctoral programme
 • Ms. Akhila, D. S. of Fishery Microbiology - KVAFSU  Merit Scholarship
 • Mrs. Supreetha, B U. of Fish Processing Technology - KVAFSU  Merit Scholarship
 • Mr. Mahesh, V. of  Fisheries Resources and Management.- KVAFSU  Merit Scholarship

Masters’ 2011-12

KVAFSU  Merit Scholarship at Master’s  level for the year 2011-12

 • Bharath Kumar of Aquaculture .
 • Nayana, P. of  Fisheries Resources and Management.
 • Shoaibkhan  Madiwale of Aquaculture.

GOI Scholarship at the Post graduate Level for the year 2011-12

 • Rajalaxmi, R.

Undergraduate  2011-12

KVAFSU  Merit Scholarship  at the Undergraduate level for the year 2011-12

 • Mr Abhijith, S. G.
 • Mr. Pradeep Bharamannavar  .
 • Mr. Manjumath, N.
 • Ms. Inchara, U.B.
 • Mr. Manu Kumar, G
 • Ms. Sahana, S.
 • Mr. Rakesh, K.
 • Ms. Arantsa Jacqueline D’Souza.

KVAFSU General Scholarship at the  Undergraduate Level for the year 2011-12

 • Mr. BhavaniShankar
 • Mr. Chethan Kumar, P.
 • Mr. Sachin, S. M.

GOI Scholarship at the Undergraduate Level for the year 2011-12

 • Praveen Joshi, H. S.
 • Sumalatha
 • Vikas K. C.
 • Naveen Kumar, K. U.
 • Halesha, K.
 • Manjunath N.
 • Shashi Kumar, B. N.
 • Srinivas, K. H.
 • Sudarshan Kumar, H. S.
 • Suma
 • Vivek, R.
 • Ganesh, R.
 • Suma, K. S.
 • Gajendra
 • Mohan Kumar, K.C.

E. B. L. Scholarship at Under Graduate Level 2011-12

 • Madhushree, H. S.
 • Sahana, K.
 • Sneha Darshan, C.
 • Sujatha, D.
 • Bindhu, M.
 • Venkatesh, B.
 • Shilpashree, C. A.
 • Pankaja, N. K.
 • Tanveer Hussain
 • Mahesh, V.
 • Aditya
 • Pramod Suvarna
 • Padmavathi
 • Ravikiran Ashok
 • Shifani Uchil

ICAR – N. T. S. Scholarship for the year 2011-12

 • Ashutosh Kumar Singh
 • Eldho, P.S.
 • Ravi Ranjan Kumar
 • Dipin, K. M.
 • Deepitha, R. P.
 • Garima
 • Rajan Kumar
 • Shwetha Kumar
 • Swati Verma
 • Mubashira, P.V.

Merit Cum Means Scholarship 2011-12

 • Sandhya, H.

2010-11

KVAFSU Merit Scholarship at the Doctoral level for the year 2010-11

 • Mr. Pradeep, L. Doddamani. under  Fisheries Resources and Management.

KVAFSU Merit Scholarship at the Master’s  level for the year 2010-11

 • Mr. Shoaib Khan Madiwale of  Aquaculture.
 • Mr. Aathreya, H. J. of  Fishery Microbiology.
 • Ms. Ghana, K. V. of Aquaculture.
 • Mr. Harsha Nayak of Aquatic Environment Management.
 • Mr. Nithin, M. S. of  Fishery MicroBiology.
 • Mr. Naveen Kumar, V. of  Fish processing Technology.
 • Mr. Kishor, K. T. of Fisheries Resources and Management.

KVAFSU Merit Scholarship at the Undergraduate level for the year 2010-11

 • Ms. Inchara, U. B.
 • Mr. Chethan Kumar
 • Mr. Manu Kumar
 • Ms. Sahana,  S.
 • Mr. Rakesk, K.
 • Mr. Manjunath, A. R.
 • Ms. Manjulashri Shenoy

KVAFSU  General Scholarship at the  Undergraduate Level for the year 2010-11

 • Mr. Bharath Kumar, V.
 • Mr. Sachin, S. M.